သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၀ဘ္ဆိုဒ္က ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၀ဘ္ဆိုဒ္က ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။
၀ဘ္ဆိုဒ္ဆိုတာ စာမ်က္ႏွာေတြအမ်ားႀကီးပါတဲ့ ဒိုမိန္းတစ္ခုဆိုတာ သိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ သိသင့္ေပမယ့္ မသိၾကတဲ့ ၀ဘ္ဆိုဒ္ရွိျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ၀ဘ္ဆိုဒ္မရွိၾကသလို အဲဒါရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြလဲ မသိၾကပါဘူး။ ခုဆိုရင္ မိုးဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ား အင္တာနတ္ကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီေအာင္ ေပးႏိုင္လာတာမို႔ ဖုန္းကိုင္တဲ့သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အြန္လိုင္းနဲ႔ ထိေတြ႕လာၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ၀ဘ္ဆိုဒ္မရွိျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ...