ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ပထမဆံုးတန္ဖိုးထားတဲ့အရာကေတာ့ အရည္အေသြးပဲျဖစ္ပါတယ္။