ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈဟာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အေျခခံပါတယ္။