လူႀကီးမင္းရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။