ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ဆက္သြယ္ရန္လည္းေကာင္း အခ်ိန္တစ္ခုကို ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုလို႔ရပါတယ္။

ႀကိဳတင္ခ်ိန္းတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ လူႀကီးမင္းနဲ႔ ရံုးခန္းတြင္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ားအတြင္း ခ်ိန္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။

Mon to Fri – 6:00 PM to 8:00 PM

Sat to Sun – 1:00 PM to 5:00 PM

လူႀကီးမင္း ခ်ိန္းဆိုလိုေသာ အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါမယ္။

တိုက္ရိုက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လိုပါက – 09799649606

အီးေမးလ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုပါက – info@handyweb4u.com.

ခ်ိန္းဆိုျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Calendar is loading...